Hit Counter     wil je een feestje zonder afwas en gedoe dan komt de fritkar naar je toe
             defritkar rijdende frituur
mobiele fritkar  feest feestjes evenementen lentefeest eten